top of page

ظرفیت سازی NDIS

هدف جلسات ظرفیت سازی BCAL این است که افراد با هر توانایی را دور هم جمع کند تا مهارت های ارزشمند و جالبی را بیاموزند و در عین حال تمرکز زیادی بر مهارت های زندگی و اجتماعی داشته باشند. جلسات ما توسط تسهیلگران پرشور و اختصاصی اداره می شود و گروه ها کوچک نگه داشته می شوند تا اطمینان حاصل شود که می توانیم برنامه ای شخص محور ارائه دهیم. جلسات برای واجدین شرایط آزاد است

گیرندگان NDIS

لطفاً فرم ثبت نام NDIS را اینجا بیابید

bottom of page